Tjänster

STTS tillhandahåller utveckling inom tal- och språkteknologi, främst för lexikon, talsyntes och taligenkänning. Vi producerar också verktyg för utveckling inom dessa områden. Om du vill veta mer om vad vi kan göra,  hör av dig till oss!

Talsyntes
STTS erbjuder utveckling av syntetiska röster för olika språk. Vi producerar både generella och specialanpassade röster. Vi kan ansvara för hela utvecklingsprocessen eller delar av den, exempelvis manus, val av talare, inspelningar, uppmärkning och testning.

Lexikon
STTS erbjuder allmänna och specialanpassade uttalslexikon för olika språk och tillämpningar. Vi arbetar med både rättningar och uppdateringar av redan existerande lexikon, samt utvecklar helt nya lexikon. Våra tjänster innefattar exempelvis utformning av riktlinjer, transkribering, testning och kvalitetskontroll.

Data för taligenkänning
STTS hjälper till med olika delar inom utveckling och underhåll av data för taligenkänning för olika språk. Vi kan sköta transkribering av taldata, semantisk kategorisering av yttranden, med mera.